Obniżenie opłat

Ahmes Sp. z o.o. informuje, że w związku z art. 5a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu i dotyczącego opłat detalicznych za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 od 15 maja 2019 r. cena za minutę połączenia głosowego wychodzącego do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (zarówno na numery stacjonarne jak i komórkowe) wyniesie maksymalnie 1 zł, a za SMS do ww. państw – 31 groszy. 
 
Na skutek powyższych zmian opłaty do Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i w Liechtenstein od 15 maja 2019 r. ulegają obniżeniu do kwoty: 
  • 1,00 zł za minutę połączenia głosowego 
  • 0,31 zł za SMS. 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Należy to zrobić do dnia wejścia zmian w życie. Zmiana nie stanowi podwyższenia cen usług telekomunikacyjnych i dodatkowo wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa.                                                                                W związku z tym Ahmes SP. z o.o. ma prawo dochodzić opłaty wyrównawczej/kary umownej od Abonentów, którym przy zawarciu Umowy przyznano ulgę, a którzy teraz postanowią wypowiedzieć Umowę. Jej wysokość nie przekroczy równowartości przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.